Hoe werkt een congres?

Hoe werkt een congres? 

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. In de praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als synoniemen, maar meestal gaat de ALV alleen om de vergadering. Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren tijdens de ALV. Op die manier heeft elk lid invloed op de organisatorische en inhoudelijke koers van de vereniging.

 

Er worden op de verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke en organisatorische zaken besproken en bepaald. Bovendien vinden er verkiezingen plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie en de Kascommissie verkozen. Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, resoluties en amendementen. Op het organisatorisch congres komende de organimo’s (organisatorische moties), HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is verder het moment waarop het in de zomer verkozen Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.

 

Wat voor voorstellen zijn er? 

Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. Over deze voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de leden. De voorstellen die worden aangenomen bepalen wat de JD zoal vindt en doet. De regelingen voor het indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement.

 

Er zijn verschillende soorten voorstellen: 

Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten 

Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor wijzigingen van de Statuten geldt een bijzondere stemprocedure in twee rondes.

 

Beleidsplan & Bestuursverantwoording

Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het komende jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres verantwoording af over het functioneren in de afgelopen periode en de uitvoering van organimo’s. Je kunt over het beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.

 

Organisatorische Moties (Organimo’s) 

Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via een organimo. Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding van het bestuursblok kunnen ook actuele organimo’s worden ingediend. Dat kan tot drie uur na het bestuursblok.

 

Politiek Programma (PP) 

In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke standpunten van de Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek Programma kan door middel van resoluties en amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd. Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze resoluties kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden eerst de amendementen behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel gestemd.

 

Politieke Moties (PM’s)

Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het gaat dan vaak om een concrete uitwerking van de algemene politieke ideeën. Politieke moties zijn Zomercongres der Jonge Democraten ALV86 te Online 6 ondergeschikt aan het PP. Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al langer lopen, zijn de actueel politieke moties (APM’s) geschikt om een uitspraak van het congres te vragen over een actuele politieke kwestie. Deze APM’s hebben dan ook een latere inleverdeadline dan normale moties. Als wordt gesproken over moties gaat het meestal om politieke moties.

 

Moties van Orde 

Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend, maar die tijdens het congres kan worden ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig wordt of vind je dat de behandeling van moties niet overeenstemt met de statuten, zet dan ‘MOTIE VAN ORDE’ en je naam in de zoomchat. De congresvoorzitter zal je dan spreekrecht geven om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je motie overnemen of aan het congres ter stemming voorleggen.

 

Congresfunctionarissen 

Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal ervaren leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige kwinkslagen, de zaak in het gareel proberen te houden.

 

Congresvoorzitters (CVZ): het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het recht om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda te komen.

 

Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich bezighouden met de stemming over de verschillende voorstellen. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het verwerken van de stemmingen over kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO. Daarnaast notuleren zij ook wat er zoal gezegd wordt tijdens de ALV.

 

Het digitale congres 

Meedoen aan het congres 

Dit congres zal anders verlopen dan eerdere congressen bij de JD. Wij organiseren namelijk ons eerste digitale congres! Hiervoor gebruiken wij het programma Zoom. Ieder lid dat zich voor het congres inschrijft ontvangt drie dagen van tevoren een inschrijflink waarmee hij gedurende de ledenvergadering deel kan nemen aan de Zoomvergadering. Op het moment dat je via de Zoomlink deelneemt aan de ledenvergadering word je eerst in de wachtkamer geplaatst. Dit kan even duren. Geen zorgen, dit is enkel zodat leden van het Landelijk Bestuur kunnen controleren of je ingeschreven staat voor het congres. Om te zorgen dat het Landelijk Bestuur kan controleren of je staat ingeschreven moet je bij binnenkomst je voor én achternaam invoeren. Om de garantie te hebben dat je op tijd tot de Zoomvergadering wordt toegelaten, is het aan te raden dat je geruime tijd voor aanvang van de ledenvergadering in de wachtruimte aanwezig bent.

 

Om een ordelijk verloop van de vergadering te garanderen is het gebruik van je echte voornaam een voorwaarde voor deelname aan de vergadering. Achternamen worden uit privacyoverwegingen niet gebruikt. Het landelijk bestuur zal deze bij toelating tot de Zoomvergadering uit je schermnaam verwijderen. Het kan dat zij voor de herkenbaarheid wel de eerste letter van je achternaam laten staan.

 

Ben je vergeten je in te schrijven? Geen zorgen, dit kan ook nog tijdens de ledenvergadering. Hiervoor moet wel eerst je lidmaatschap van de Jonge Democraten gecontroleerd worden. Dit neemt wel enige tijd in beslag. Het toelaten tot de Zoomvergadering van leden die zich wel hebben ingeschreven krijgt daarnaast prioriteit. Slimmer is het dus om je vooraf in te schrijven.

 

Belangrijk voor actieve deelname aan het congres is een werkende microfoon en camera. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Het is mogelijk om bij entree in de Zoomvergadering je camera en microfoon te testen. Doe dit vooral! Bij deelname aan de ledenvergadering staat je microfoon en camera standaard uit. Zomercongres der Jonge Democraten ALV86 te Online 7 Dit om ordeverstoring te voorkomen en ter bescherming van de bandbreedte. Enkel de CVZ kan je toestemming geven om je camera en microfoon te gebruiken. Dit zullen ze doen wanneer je het woord van hen ontvangt.

 

Vragen, discussie en debat 

Voorafgaand aan de behandeling van elk voorstel wordt in de chat een virtuele inspreeklijst geopend. De CVZ vraagt in de chat wie het woord wil. Wil je inspreken, zet dan je naam onder deze oproep, en of je ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ wilt inspreken. De CVZ bepaalt vervolgens in welke volgorde insprekers aan de beurt komen. Het staat de CVZ vrij om ter bewaking van de orde microfoons of beeld van deelnemers aan de ALV op elk moment uit te zetten. Let op: omdat de chat dient als inschrijflijst en om moties van orde in te dienen, is het belangrijk dat deze niet wordt gebruikt voor discussie of algemeen geklets.

 

Stemmen over politieke voorstellen 

Besluiten worden tijdens de algemene ledenvergadering genomen via ‘polls’. Wanneer een voorstel in stemming wordt gebracht, ontvangen alle deelnemers van de ledenvergadering een bericht op hun scherm. Dit bericht is niet gespecificeerd! Er staat enkel: ‘Stemming over politieke motie’, ‘Stemming over motie van orde’, etc. De SNC zal mondeling aangeven om welk voorstel het specifiek gaat. Iedere deelnemer kan enkel voor of tegen stemmen. Onthouding van stemmen is mogelijk door niet te reageren op het bericht. Elke poll loopt voor 30 seconden. Hierna is het niet meer mogelijk te stemmen.

Stemmen over personen 

Stemmingen over personen, zoals het verkiezen van het Landelijk Bestuur, het verkiezen van de DEMO-hoofdredactie en het verkiezen van onze KasCo zullen via het stemsysteem Orca plaatsvinden. Alle leden van de Jonge Democraten met stemrecht ontvangen via de mail een link via waar ze hun stem uit kunnen brengen. Instructies over hoe dit precies werkt vind je in de bijhorende mail. De stemming over personen zal van zaterdag 15:00 tot zondag 15:00 geopend zijn.